Ontwikkelingen SWgZ:

SWgZ - presentatie Gemeenteraad ZH 271015 - 001De stichting Welzijn gemeente Zuidhorn heeft in de afgelopen 2 jaar hard gewerkt aan een reorganisatie die nodig is om de veranderingen in het werk en de maatschappelijke ontwikkelingen het hoofd te bieden. Inmiddels is per oktober 2015 ons vernieuwde team op volle kracht en bestaat uit:

 • een algemeen leidinggevende,
 • een secretarieel medewerker,
 • een combinatiefunctionaris,
 • een coördinator vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet
 • een projectmedewerker vrijwillige inzet
 • zes buurtwerkers met verschillende specialismen

 De uren van deze 11 medewerkers omvatten samen 7.5 fte. De reorganisatie heeft zich gericht op de ontwikkeling van een sectoraal ingerichte organisatie met ouderenwerk, jongerenwerk en vrijwilligerswerk naar een geïntegreerde organisatie waarin ervaring, kennis en kunde gebundeld wordt ten behoeve van alle inwoners van de dorpen. Om een goede relatie op te bouwen in de verschillende dorpen is in 2014 gekozen voor buurtwerk waarbij de buurtwerker in het toegewezen kerndorp het vaste gezicht is. Ook is de buurtwerker het eerste aanspreekpunt voor zowel inwoners, georganiseerde initiatiefgroepen als samenwerkingspartners. Gemeente breed blijven de verschillende specialismen van de medewerkers inzetbaar daar waar het nodig is. Een andere ontwikkeling is het doortrekken van nog meer aanbodgericht naar vraaggericht werken waarbij een aanbod wel ingezet kan worden als aanzet om de versterking van de leefbaarheid in de dorpen te bevorderen.  Wij werken aan- en in een transparante samenwerking met de gemeente Zuidhorn waarin inhoud gegeven wordt aan het beleid en de uitwerking van het sociale domein.

Wij werken vanuit een aantal Kerndoelen en Kernwaarden:

BullitsLoes

Onderstaande onderdelen van ons werk zijn onlangs aan de gemeenteraad en de WMO adviesraad gepresenteerd en geven een beeld van de effecten en resultaten van het nieuwe werken.  Voor deze presentatie hebben we ons beperkt tot een greep uit de werkzaamheden van SWgZ. In ons jaarverslag 2015 zal een en ander uitgebreider te lezen zijn.

 

Vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet:

begindiaEstherNLdoet

Door NLdoet kunnen inwoners/aspirantvrijwilligers op een laagdrempelige manier kennis maken met het vrijwilligerswerk. Met de actie wordt zowel het vrijwilligerswerk als een aantal maatschappelijke organisaties in de spotlight gezet. Soms levert de NLdoet actie de deelnemende organisaties ook nieuwe vrijwilligers op.  Naast dit doel is NLdoet ook een prachtig moment om bewoners met elkaar in contact te laten komen waardoor men elkaar (beter) leert kennen wat de sociale cohesie en de leefbaarheid in de dorpen vergroot.

Iedereen mag meedoen en wordt daar ook toe opgeroepen: ‘onbeperkt meedoen’ in de eigen gemeente waardoor ook de meer kwetsbare inwoners in beeld zijn en er integratie en samenwerking gestimuleerd wordt.

 

Matchen van vrijwilligers en organisaties

De bewoners die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk en die wij spreken zijn met name uitkeringsgerechtigden: WW, WWB, Wajong. Relatief minder werkenden en gepensioneerden. Ons werk is het matchen van de juiste persoon bij de juiste organisatie waarin de ambities en de ontwikkeling van de betreffende persoon een belangrijke rol spelen. (doelen: participatie en vergroten leefbaarheid)

 

Project Vrijwillige Inzet Op Maat (VIOM)

Een participatieproject dat wij vanaf 2012 in opdracht van en in samenwerking met de gemeente Zuidhorn uitvoeren. Deelnemers worden via de werk- en inkomensconsulenten van de gemeente aangemeld voor het project. De ene deelnemer behoeft wat meer ondersteuning bij het vinden van passend vrijwilligerswerk dan de ander. Maatwerk en duurzaamheid zijn hierin de sleutelwoorden.  Bij de bemiddeling wordt zoveel mogelijk gekeken naar de persoonlijke doelen van de deelnemers en wordt bij voorkeur gezocht naar vrijwilligerswerk binnen de gemeente Zuidhorn. Het doel is participatie en de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen om de kansen richting betaald werk te vergroten, waarbij samen gezocht wordt naar de eigen kracht en hoe deze versterkt kan worden. Een aantal deelnemers van VIOM heeft inmiddels een betaalde baan.

Positief aan VIOM: er is extra tijd en ruimte om te kijken naar passend vrijwilligerswerk of om tot inzicht te komen dat er wellicht andere ondersteuning nodig is. Samenwerking met de werk- en inkomensconsulenten van de gemeente maar ook bijvoorbeeld met Vluchtelingenwerk. Een groep mensen doet als vrijwilliger weer (of intensiever) mee aan de samenleving. (doelen: dicht bij, participatie, ondersteuning kwetsbare inwoners, vergroten leefbaarheid)

 Ondanks dat we streven naar vrijwilligerswerk voor iedereen is dit niet altijd mogelijk. Sommige mensen voldoen niet aan het vrijwilligersprofiel en er is een toename van mensen met specifieke problematiek. Daarbij is er een discrepantie tussen de vraag naar vrijwilligers en het aanbod van vrijwilligers. Enkele vrijwilligersorganisaties geven aan overvraagd te worden voor het onderbrengen van de meer kwetsbare vrijwilligers die extra ondersteuning nodig hebben. Deze organisaties kunnen dit niet bieden vanwege capaciteits- en deskundigheidsgebrek.

BullitsEsther

Klik op onderstaande foto voor een aantal voorbeelden van Vrijwilligerswerk in de gemeente Zuidhorn.

« 1 van 10 »

Buurtwerk: Van Dorp tot Dorp

BegindiaHarryEen tweejarig project ten behoeve van de geestelijke en lichamelijke gezondheid met als nevendoelen het vergroten van de contacten tussen bewoners en de leefbaarheid van de verschillende dorpen. Vanuit de subsidiemogelijkheid van de Sportimpuls is het project van Dorp tot Dorp met ondersteuning van het CMO opgezet en door SWgZ zijn de deelnemende organisaties aan elkaar verbonden. Het centrale doel is om de doelgroep 55+ aan het bewegen te krijgen en te laten kiezen voor een gezondere leefstijl en maatschappelijke participatie. Belangrijke voorwaarde om het doel te behalen is om zoveel mogelijk mensen te verbinden aan het project en daarmee ook aan elkaar. Dit vergroot de deelname en de duurzaamheid van het wandelen ook nadat het project straks is afgerond. In november 2014 was de kick-off. Alle dorpsbelangen groeperingen en besturen van de dorpshuizen uit de dorpen waren uitgenodigd. Zuidhorn heeft geen dorpsbelangen maar de loopgroep Zuidhorn was aanwezig.

Burgemeester Swart verrichte de officiële opening van het project  door de onthulling van het logo. De sportdiëtist hield een kort verhaal en in kleine groepjes werd het project besproken en vragen en suggesties verzameld. De bijeenkomst had gelijk een heel positieve sfeer. Iedereen was enthousiast. De dorpshuizen stelden de ruimtes beschikbaar en vanuit dorpsbelangen wilde men zich inzetten voor het werven van wandelcoaches. (doelen: verbinden, vergroten participatie en leefbaarheid) In februari 2015 was er een speciale informatiedag voor de vrijwillige coaches. Vanuit SportZeeland  was een deskundige aanwezig die uitleg gaf over het wandelproject.  En in april werd er gestart in Den Horn. In de loop van diezelfde maand kon er opgestapt worden in Zuidhorn, Aduard, Den Ham, Oldehove, Niehove en Kommerzijl.

We kunnen wel zeggen dat het doel is behaald met een deelnemersaantal van 150 en 16 vrijwillige coaches, 7 opstap plaatsen en ruim 75 deelnemers aan de workshops. Maar het kan altijd beter. Afgelopen jaar waren het met name de al wat ervaren wandelaars die meededen. De kunst is nu om de niet zo mobiele mensen er bij te betrekken. We starten weer met het wandelen in maart 2016 en het idee is dat de lopers die dit jaar meededen een maatje meevragen die nog niet zo veel ervaring heeft met het wandelen. In  november van dit jaar zijn er twee workshops ‘gezonde voeding’ en in december hebben we twee workshops ‘puur en gezond koken’. Ook zijn er in 2016 weer workshops op het gebied van gezonde leefstijl en wordt er een aantal lezingen georganiseerd.

 “ Van Dorp tot Dorp “ uitgevoerd door gemotiveerde en zeer betrokken vrijwilligers en met ondersteuning van SWgZ, waarbij we de eigen kracht van de inwoners in dorpen tot zijn recht proberen te laten komen.

 

Klik op onderstaande foto voor een beeldimpressie van het wandelproject “Van Dorp tot Dorp”

« 1 van 8 »

Spelweken

 SpelweekbegindiaJaarlijks vinden in verschillende dorpen in de gemeente Zuidhorn spelweken plaats. In de meeste dorpen is het een groep bewoners die met elkaar de organisatie en uitvoering van deze spelweken in handen heeft. Met eventuele ondersteuning van SWgZ en een beetje subsidie van de gemeente worden er voor de kinderen die het het meeste nodig hebben geweldige en avontuurlijke weken bedacht en uitgevoerd. In Zuidhorn wordt de spelweek in samenwerking met de combinatiefunctionaris van SWgZ uitgevoerd. De vrijwilligers zijn overwegend jeugdige inwoners van het dorp die in het verleden als kind ook meededen aan de spelweken.

De spelweken worden georganiseerd voor kinderen van 6 tot 12 jaar met voorrang voor de kinderen die geen of nauwelijks de mogelijkheden voor andere vakantieplannen hebben. 

De spelweek is  er voor het hele dorp:

Iedereen mag meedoen. De vrijwilligers, jong maar inmiddels ook volwassen. De ouders van de deelnemende kinderen hebben een rol middels het koken en het opruimen. Bewoners hebben een rol want zij varen de bootjes en helpen bij de vossenjacht en de optocht. Instellingen zoals De Ster en de brandweer hebben een rol. Ondernemers zijn maatschappelijk betrokken en hebben een rol als sponsoren in natura.

Het behoud dan wel vergroten van de leefbaarheid voor de bewoners is een win-win situatie:

Het is de leukste week van het jaar:

 • Kinderen
  • rennen, vliegen, vallen, duiken, opstaan en weer doorgaan
  • kunnen zich buiten het gezichtsveld van hun ouders ontwikkelen
  • leren met elkaar om te gaan,  integreren buiten school  en zijn volop in beweging
 •  Jongeren
  • offeren een week van hun vakantie op
  • ontwikkelen hun talenten
  • maken lol en vrienden
  • hebben we in de gaten
 • Ouders
  • worden een beetje ontlast
  • maken wel deel uit van de week

Combinatiefunctie/Buurtwerk bij Serious Request
SeriousRequist1

In november 2013 is in het dorp Zuidhorn het initiatief genomen om op gemeenteniveau bij te dragen aan de landelijke actie Serious Request. Een groep enthousiaste bewoners wilde met elkaar een actie op touw zetten waarbij door een 24-uurs wandelestafette geld opgehaald kon worden. Het verzoek aan de combinatiefunctionaris (CF) was om hen te ondersteunen omdat de organisatie al snel wat uit de hand ging lopen en meer kennis en know how noodzakelijk was. De CF heeft besloten om op dit verzoek in te gaan omdat het een initiatief betrof waarbij allerlei verschillende bewoners(groepen) met elkaar verbonden werden. Samenwerken aan het organiseren van een dergelijk evenement maakt dat bewoners met elkaar in contact komen en elkaar beter leren kennen. De gemeente heeft als motto ‘Bewoners aan het roer!’ en een beter voorbeeld dan dit is er bijna niet. Met de ondersteuning vanuit SWgZ is er een prachtig evenement georganiseerd waarbij de vrijwilligers leerden hoe zo’n evenement aangepakt moet worden. Welke talenten zijn nodig en hoe zet je iedereen in zijn/haar eigen kracht ten behoeve van het project maar vooral ook ten behoeve van zichzelf? Het jaar erop werd hetzelfde evenement georganiseerd en was de ondersteuning vanuit SWgZ al gehalveerd. De vrijwilligersgroep heeft zich uitgebreid en nieuwe deskundigheid is aangeschoven.

Dit jaar is de verzelfstandiging nog verder ontwikkeld en is SWgZ op afstand aanwezig voor consult en af en toe een creatieve brainwave. (doelen: verbinden, eigen kracht, sociale cohesie, ontwikkelen van talenten)

BuurtjongerenwerkSRZ

Buurtjongerenwerk

BuurtjongerenwerkIn de afgelopen jaren is er te weinig aandacht geweest voor het jongerenwerk zoals SWgZ dat zou willen uitvoeren. Zowel de drukte van de reorganisatie als de bestaande organisatie van het jongerenwerk zelf hebben gemaakt dat er veel te weinig contact is gebleven en ook niet nieuw opgebouwd met de jeugd uit de gemeente. De jeugd laat zich niet meer binden door een jeugdhonk of jongerencentrum. De Social Media geven voldoende aanleiding voor continu contact (op afstand) en het jongerencentrum als de vertrouwde verzamelplaats is wat op stal gezet. Daarbij heeft de reorganisatie van SWgZ ook geleid tot wisseling van medewerkers. Zij die het nieuwe werken niet omarmden hebben afscheid genomen van onze organisatie. En het kost tijd om iets wat een aantal jaren een ‘ondergeschoven kindje’ is geweest weer op te bouwen. Naast de vaste grotere activiteiten zoals de Spelweek, het Straat- en Zaalvoetbal, het WK evenement, The Hunt, de Spooktocht, het Nieuwjaarsfeest en KanaalPOP is er bijvoorbeeld nauwelijks geïnvesteerd in straatwerk, preventie of coaching van jongeren. In de afgelopen periode heeft SWgZ hard gewerkt aan het samenstellen van een team van buurtjongerenwerkers die onze visie en missie onderschrijft en wil gaan uitdragen in de dorpen. Nu dit team er staat zal in 2016 volop geïnvesteerd worden in de jeugd; te beginnen bij relatieopbouw met zowel de jeugd als waar nodig de ouders en daarnaast de buurtbewoners. Vindplaatsgericht werken om (groepen) jongeren te bereiken en met hen te bespreken hoe het met ze gaat, wat ze willen en wat ze daar voor willen doen. Het afgelopen jaar is al wel gestart met het nieuwe werken en is een aantal jongeren begeleid naar vrijwilligerswerk of een opleiding. In Aduard is naar aanleiding van het schrijven van de Dorpsvisie een werkgroep Jeugd gevormd die met elkaar én met de jeugd activiteiten organiseren. SWgZ ondersteunt de werkgroep en pakt de signalen die de werkgroep opvangt op. Ook participeert SWgZ in het Centrum voor Jeugd en Gezin en is er Westerkwartier breed, zij het minimale, aandacht geweest voor preventie over Groepsdruk middels ‘Project D’. Daarnaast heeft de buurtjongerenwerker een project Social Media gegeven op een basisschool voor zowel de leerlingen van groep 7 en 8 als voor hun ouders. (doelen: eigen kracht jongeren, talentontwikkeling, vroegtijdige en snelle ondersteuning, verbinding jeugd met andere bewoners in het dorp) Kortom: Ook de jongeren aan het roer! En SWgZ is dichtbij en voor iedereen die ondersteuning nodig heeft.

Klik voor een aantal voorbeelden van het Buurtjongerenwerk op onderstaande foto.

« 1 van 23 »

Buurtwerk algemeen

Steunfunctiesfoto08Als buurtwerker zijn we het gezicht van een dorp en makkelijk aanspreekbaar voor iedereen (laagdrempelig). We zijn de oren en ogen in het dorp, de spin in het web van organisaties op het terrein van wonen, welzijn, zorg, financiën en hulpverlening. De buurtwerker heeft een verbindende functie. Dat betekent dat we dáár zijn waar ook de mensen, inwoners /netwerkpartners zijn. We hebben een goede kennis van de sociale kaart; van wat er allemaal in de dorpen plaatsvindt en welke bewonersinitiatieven er zijn.

Als buurtwerker geven we ondersteuning aan individuele personen maar ook aan groepen.

Bij individuele ondersteuning is de aanleiding vaak een vraag van de persoon zelf maar soms ook van een zoon/dochter/kennis/WMO consulent/buurvrouw/huisarts/medewerker van de thuiszorg etc. In principe zijn de buurtwerkers er voor vragen van alle leeftijdsgroepen en wordt per vraag bekeken wie het beste de ondersteuning kan bieden bij het zoeken naar een oplossing. Als de hulpvrager en de buurtwerker er samen niet uitkomen kan de buurtwerker specifiekere hulp inschakelen. Daarom is het van groot belang dat de buurtwerker contacten opbouwt en onderhoudt met collega’s van allerlei (vrijwilligers)organisaties zodat het contact snel gelegd is. De buurtwerkers zijn in de gelegenheid om snelle en juiste ondersteuning te bieden dan wel te organiseren bij het oplossen van een vraag.

De buurtwerker is er ook om, zo mogelijk en als het passend is, initiatieven van bewoners te ondersteunen en met andere initiatieven te verbinden. Er zijn steeds meer bewoners die bij willen dragen aan de gezelligheid en leefbaarheid van hun dorp en dit wordt door SWgZ van harte toegejuicht. Onder het gemeentelijke motto ‘bewoners aan het roer’ neemt de buurtwerker vooral de rol van adviseur en faciliteert bewoners om hun initiatief uit te werken.

De buurtwerker is dichtbij en voor iedereen!

BullitsSandraBuurtwerk

Mantelzorgondersteuning

Jonge mantelzorgerDe aandachtsfunctionaris Mantelzorg ondersteunt mensen individueel, bijvoorbeeld door respijtzorg of met een luisterend oor, soms adviserend of in overleg met de mantelzorger over hoe bijvoorbeeld het contact met andere hulpverleners verbeterd kan worden. Collectief ondersteunt SWgZ mantelzorgers door de werkgroep Mantelzorg te ondersteunen. Deze groep (ex) mantelzorgers organiseert regelmatig contactbijeenkomsten voor mantelzorgers waarbij allerlei verschillende thema’s op de agenda staan. Daarnaast geeft zij, in samenwerking met de Zonnehuisgroep, een cursus ‘mantelzorg en omgaan met dementie’ en is zij aanwezigheid bij het Alzheimercafé. Sinds 2014 krijgen ook jonge mantelzorgers ondersteuning van SWgZ. In 2014 en 2015 heeft dat geresulteerd in een Fundag voor jonge mantelzorgers zodat ze even voor 1 dag alles konden loslaten en samen met andere jonge mantelzorgers en een vriend(innetje) mee werden genomen op avontuur. Om jonge mantelzorgers op te sporen zijn de aandachtsfunctionaris en de combinatiefunctionaris bij alle basisscholen op bezoek geweest en hebben een workshop van 10 minuten over mantelzorg gegeven. Dit heeft de bewustwording en het begrip voor ‘andere kinderen’ bevorderd, niet alleen bij de kinderen maar ook bij de leerkrachten.

In de ontwikkelingen van gekanteld werken en meer verantwoordelijkheid bij de bewoners terug te leggen moet de mantelzorger niet in de verdrukking komen. Een overbelaste mantelzorger maakt dat de zorg en hulp helemaal weg valt en dat de balans in een gezinssituatie wegvalt. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van leven van de zorgvrager maar uiteindelijk ook van die van de zorgbieder. Er wordt door SWgZ extra aandacht en inzet gevraagd voor Mantelzorg!

BullitsSandraMantelzorg

Steunpunt Welzijn

Steunfunctiesfoto06In januari 2015 is het Steunpunt Welzijn gestart. Een aantal vrijwilligersorganisaties heeft de handen ineen geslagen om de ‘informele hulp’ (hulp geboden door vrijwilligers) onder 1 paraplu te bundelen en af te stemmen op elkaar. In dit Steunpunt Welzijn zitten getrainde vrijwilligers die het eerste contact met de klant hebben. Zij beoordelen de vraag en zorgen ervoor dat de vraag beantwoord wordt, dan wel op de juiste plek terecht komt. Mochten de vrijwilligers de vraag te complex vinden dan roepen zij de hulp in van de ondersteunende beroepskracht. In sommige situaties vragen de vrijwilligers ook of de buurtwerker een huisbezoek af willen leggen bij de hulpvrager om de situatie beter in beeld te krijgen. Dit gebeurt altijd in overleg met de klant.

Het Steunpunt wordt ondersteund door SWgZ en is een samenwerking van veel verschillende partijen.

SWgZ verwacht dat de vragen richting het Steunpunt Welzijn verder zullen toenemen en dat het Steunpunt Welzijn een goede plek is om inwoners te adviseren en ondersteunen naar voorliggende voorzieningen.

BullitsSandraSteunpunt

Klik voor een aantal voorbeelden van Buurtwerk, Mantelzorg en het Steunpunt Welzijn op onderstaande foto.

« 1 van 7 »

Samenwerking gemeente

SWgZ - presentatie Gemeenteraad ZH 271015 - 012SWgZ is een financieel gezonde organisatie die de afgelopen jaren stevig aan de weg getimmerd heeft. Er is veel energie gestoken in de opbouw van een goede verstandhouding en samenwerking met de gemeente. Dat heeft ertoe geleid dat de onderlinge relatie ronduit goed te noemen is, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Dit proces en de ontwikkelingen daarin hebben onder andere geleid tot de inzet van benodigde extra middelen voor de komende 2 jaar.

 Een voorbeeld waaruit wederzijds vertrouwen spreekt betreft een eensluidend standpunt over arbeidscontracten van de stichting. Als bestuur hechten wij aan een goed en duidelijk werkklimaat gebaseerd op duurzaamheid. In de huidige tijd moeten arbeidscontracten na 2 jaar of na 2 contracten worden onderbroken voor een periode van 6 maanden. Dat betekent vertrek van zorgvuldig geselecteerde en goed ingewerkte medewerkers. Wij hechten eraan deze medewerkers een vast contract te bieden uit oogpunt van fatsoen en continuïteit van het werk. Risico voor de SWgZ is dat bij het niet continueren van de subsidierelatie de stichting voor financiële problemen komt te staan. Het college onderschrijft ons standpunt t.a.v. het personeelsbeleid en heeft zich min of meer garant gesteld voor de eventuele transitiekosten bij mogelijk ontslag.

Voor ons een goed voorbeeld van vertrouwen. Beide partijen willen continuïteit, dat geeft rust en dus handhaving van kwaliteit van werken.

 De werkdruk van de medewerkers van de stichting is hoog en de belastbaarheid nadert zijn grenzen. Uit de geleverde bijdragen moge dat helder zijn. Het betreft echter slechts een deel van alle activiteiten waar de stichting bij betrokken is  zoals dat o.a. valt af te lezen uit het projectoverzicht van de gemeente, een inventarisatie van allerlei lopende projecten tussen instellingen en/of de gemeente dat onlangs opgesteld is.

 Naast deze projecten komt ook geleidelijk een overlegcircuit op gang vanwege de regionale herindelingsdiscussie over bv. het onderling afstemmen van het jongerenwerk,  het bestuurlijk inkopen van de zorg, werken aan een gezamenlijke opdracht van welzijnsorganisaties voor het Westerkwartier, de opbouw, uitbouw, en het realiseren van een goed functionerend CJG. Om zo maar wat ontwikkelingen aan te stippen.

 Nu is het voor de stichting niet erg aantrekkelijk steeds bij de gemeente aan te moeten kloppen om extra middelen bij uitbreiding van bovengenoemde ontwikkelingen. Vandaar de behoefte van de stichting om met de gemeente, en mogelijk met andere partijen, na te gaan of een andere manier van financieren in plaats van enkel die van subsidiëring tot de mogelijkheid behoort. Met name wordt dan gedacht in de richting van het (in)verdienen van de eigen middelen. Immers opereert de stichting  in, wat heet, het voorliggend veld. Hier wordt met name preventief gedacht en gewerkt, gesignaleerd, en zo nodig, vroegtijdig ingegrepen. Voor de gemeente interessant, omdat, hoe eerder problemen worden aangepakt, hoe minder de dure expertise hoeft te worden ingekocht en hoe lager de kosten voor welzijn en zorg voor de gemeente op termijn uitpakken, wat bovendien de leefbaarheid in de dorpen ten goede komt.

De gemeente zal vooral hier haar slag moeten slaan, wil het met de beschikbare middelen voor welzijn en zorg de kwaliteit ervan kunnen blijven waarborgen.

Het geld zal dus voor een deel verdiend moeten worden door instellingen als de SWgZ, immers preventief van aard, werkzaam in het voorliggend veld.

In dat geval is het ook voorstelbaar dat, indien aantoonbaar doorverwijzingen achterwege blijven, een deel van de besparingen niet alleen terugvloeit naar de gemeentekas, maar ook het werk van de stichting ten goede komt. Een soort loon naar werken. Op deze manier loont werken van vroegtijdig signaleren, snel reageren en het creëren van een goed woon- en leefklimaat in de dorpen.

Volgens mij een interessant aspect dat nadere uitwerking verdient en waarvoor ik de gemeente graag uitnodig om over mee te denken.

Voor de jaren 2016/2017 zijn financiële afspraken gemaakt en zullen we zien of wij met de verkregen middelen aan de verwachtingen en eisen aan ons gesteld kunnen voldoen.

Zelf denk ik dat zeker bij het oppakken van bepaalde projecten in de sfeer van ouderenzorg, armoedebestrijding, begeleiding jongerenproblematiek en niet geïndiceerde psychiatrische problematiek in de vorm van co-financiering er nog wel een keer een beroep op de gemeente gedaan zal moeten worden.

Feit is dat de gemeente er dan natuurlijk ook weer het nodige voor terugkrijgt.

 

Samenwerking

In de voordrachten van de voorgaande sprekers is regelmatig het begrip samenwerking in relatie tot andere instellingen/organisaties gevallen. Vaak gaat het hierbij om samenwerking voor de duur van een project, nog te weinig wordt structureel samengewerkt waarbij de focus gericht is op integratie van werkzaamheden voor een bepaalde doelgroep of gebied. Met name doel ik dan op het gebrek aan samenwerking met andere welzijnsinstellingen.

Bij de beoogde samenwerkingsgedachte gaat het niet alleen om regelmatig over een gezamenlijke hulpvrager van gedachten te wisselen, een soort casuïstiek bespreking, het niveau waarop nu vaak de samenwerkingsrelatie plaatsvindt. Maar ik denk veel meer in de vorm van kijken in elkaars keuken, het samen bepalen welke hulpvrager prioriteit verdient, wie voert de regie, durft men elkaar te bekritiseren. Het kijken over de eigen grenzen, niet als concurrent, maar als partner gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van een individu of groep inwoners. Feitelijk zoals er al bij het CJG gewerkt wordt of wordt nagestreefd. Maar deze trend zet zich nog niet voldoende door bij hulpvragers van boven de 18 jaar. Vanaf daar stagneert de georganiseerde samenwerking en dat is jammer en niet goed. Als SWgZ hebben wij de keus gemaakt om buurt- of dorpsgericht te gaan werken. Dichtbij de mensen. Wij hebben ook een voorzet gedaan omtrent de minimale omvang van een buurt- of sociaal team voor een specifiek dorp. Hierin behoren naast de buurtwerker, de WMO consulent, het maatschappelijk werk, de medewerkers van MEE  en Vluchtelingenwerk (en bij voorkeur ook de wijkverpleegkundige)  in ieder geval deel vanuit te maken. Bij een dergelijk samenwerkingsverband sta je er als buurtwerker niet alleen voor en kan er adequater op vragen en signalen uit het dorp worden gereageerd.

In 2016 gaan wij meer energie steken in dit proces van teamontwikkeling.

 

Slotopmerking

Ik hoop, dat u een voldoende beeld gekregen heeft van wat de SWgZ beoogt, waar zij aan werkt en wat zij nastreeft. Ik hoop ook dat deze presentatie aan uw verwachtingen heeft voldaan. Ik ga ervan uit, dat duidelijk is, dat er nog veel werk verzet moet worden, maar dat wij als stichting daar niet voor weglopen, integendeel, het daagt ons uit.

Dries Posthumus, voorzitter bestuur SWgZ

BullitsDries

Plaatsnaambordjes Gemeente Zuidhorn